Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Numer Projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
Całkowita wartość Projektu: 3 402 287,89 EUR
Kwota dofinansowania: 2 410 606,73 EUR

Transgraniczna integracja międzypokoleniowa
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.4. Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652
Całkowita wartość Projektu: 581 777,88 euro
Kwota dofinansowania: 494 511,19 euro

Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.4. Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057
Całkowita wartość Projektu: 479 427,58 euro
Kwota dofinansowania: 407 513,44 euro

Festiwal wrażeń
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Numer Projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288
Całkowita wartość Projektu: 422 803,00 euro
Kwota dofinansowania: 359 381,00 euro