Skwer przy ul. Łużyckiej, o powierzchni 0,065 ha, jest bardzo zaniedbany, znajduje się w centrum miasta, wśród zabudowy i ze wszystkich stron jest otoczony przez ciągi natężonego ruchu kołowego.Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

W jego obrębie brakuje roślinności i obecnie jest on głównie wykorzystywany jako miejsce parkingowe i składowisko śmieci wspólnot mieszkaniowych. Wyróżnia się dwie strefy skweru: Wypoczynkową oraz Zieleni Urządzonej. Pierwsza z nich, sąsiadująca bezpośrednio ze strefą natężonego ruchu kołowego i obszarem przystanku autobusowego, obejmuje teren zieleni urządzonej wzbogacony elementami architektury małej, natomiast strefę Zieleni Urządzonej tworzą trawniki z ciekawymi nasadzeniami w postaci krzewów. Skwer, z założenia, ma stanowić odgrodzenie od natężonego ruchu kołowego, hałasu, zanieczyszczeń, a także pełnić miejsce odpoczynku dla podróżnych korzystających z położonego niedaleko przystanku autobusowego. Według danych pochodzących z dokumentacji projektowej (opracowanej przez mgr inż. Michała i Aleksandrę Czech) teren skweru jest płaski i brakuje na nim ciągów komunikacji pieszej, ścieżek, placyków i zagospodarowanej zieleni. Występują zaniedbane powierzchnie trawiaste. W Strefie wypoczynkowej, odgrodzonej nasadzeniami drzew i krzewów, znajduje się placyk na kontenery ze śmieciami. Natomiast strefa Zieleni Urządzonej została wyodrębniona od parkingu przy pomocy słupków ograniczających.Na skwerze brakuje opraw parkowych, podstawowej architektury małej i nie podlega ochronie prawnej.


W ramach zaplanowanych robót budowlanych zostały wykonane:

  • Zasadzenie zieleni projektowej:
  • Nawierzchnia utwardzona
  • Elementy architektury małej


W ramach zadań budowlanych przeprowadzono działania mające na celu zasadzenie nowej zieleni. W zakres robót budowlanych weszły: wytyczenie układu komunikacyjnego ścieżek i placyków, wykonanie ścieżek i placów z płyt betonowych, wykonanie nawierzchni z grysu granitowego, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów.