OPIS PROJEKTU
Projekt dotyczy rewitalizacji parków oraz skwerów (Park Esperanto, Przyjaźni Wojsk Górskich, Promenada‐Park Kusocińskiego, Skwer przy ul. Reymonta, Kasztanowej, Łużyckiej i Centrum Warszawy na terenie miasta Kłodzka). Głównym celem jest zahamowanie spadku terenów zielni w mieście Kłodzku dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zielonych oraz rewitalizacji zdegradowanych działalnością człowieka obszarów parkowych. Będzie on realizowany poprzez rewaloryzację zieleni istniejącej, rekultywację muraw i zasadzenie nowej zieleni. Ponadto obszary te będą wyposażone w elementy architektury małej, oświetlenie, akcesoria dla okolicznej fauny, a także zostaną utworzone nowe ścieżki.Cele przedsięwzięcia

  • zahamowanie spadku terenów zielni w mieście Kłodzku dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zielonych oraz rewitalizacji zdegradowanych działalnością człowieka obszarów parkowych (poprzez rewaloryzację, rekultywację istniejącej zieleni i wykonywanie nowych nasadzeń) i podniesienie tym samym ich jakości.
  • poprawa zdrowia, komfortu i dobrostanu ludności zamieszkującej okoliczne tereny objęte przedsięwzięciem, gdyż odpowiednia struktura nasadzeń nowej roślinności przyczyni się do obniżenia poziomu hałasu, zapylenia na sąsiadujących terenach użytkowanych publicznie. Tereny wybrane jako miejsce realizacji projektu charakteryzują się zdegradowaniem, zaniedbaniem i obejmują funkcjonalne obszary użytkowane publicznie (parki,skwery pełniące istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne). Dzięki realizacji projektu powiększy się oferta miejsc rekreacyjno‐wypoczynkowych (zostaną utworzone palce zabaw i siłownie) na terenie miasta Kłodzko sprzyjających podejmowaniu aktywności fizycznej, co również wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców miasta i odwiedzających je turystów.
  • stworzenie odpowiednich warunków (ich poprawa i ochrona) dla lokalnych ekosystemów, co umożliwi zachowanie ich różnorodności biologicznej. Do jego osiągnięcia przyczyni się rewaloryzacja zieleni istniejącej, zasadzenie nowej i spadek zanieczyszczenia powietrza (od pyłów, hałasu). Celem jest także środowiskowe zagospodarowanie terenu objętego działaniem projektu (tereny biologiczne czynne po zakończeniu realizacji projektu będą stanowić ponad 80% powierzchni).
  • odnowienie i utworzenie nowych nawierzchni, układów ciągów komunikacyjnych na powierzchni parków i skwerów aby zapobiec fragmentacji tych terenów.
  • odnawianie zieleni zdegradowanej, utworzenia nowej zieleni na obszarach parków i skwerów, a także uzupełnienia ich o elementy małej architektury (m.in. kosze na śmieci, ławki) i oświetlenie.
  • stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju okolicznej fauny; ptaków, owadów poprzez zakup i montaż odpowiednich dla nich akcesoriów na terenach objętych działaniem
    projektu.
  • poprawa właściwości funkcjonalno‐estetycznych miejsc oddziaływania projektu.Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje tereny zieleni miejskiej Kłodzka; Park Esperanto, Park Przyjaźni Wojsk Górskich, Park Kusocińskiego‐Promenada, skwer przy ul. Reymonta, ul Kasztanowej, ul. Łużyckiej i ul. Warszawy Centrum. Sumaryczna powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 5,57 ha, (4,74 ha(85,09 %) terenów zielonych i w tym nowoutworzonych terenów zieleni 0,64 ha).ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projekt obejmuje obszary terenów zielonych: Park Przyjaźni Wojsk Górskich, Park Esperanto, Park Kusocińskiego ‐Promenada, Skwer przy ul. Łużyckiej oraz nieruchomość na użyczenie (działka nr 68/9 AM‐1 Obręb Zacisze) dot. skweru przy ul. Łużyckiej, Skwer przy ul Kasztanowej, Skwer przy ul. Reymonta, Skwer przy ul. Warszawy Centrum. Łączna powierzchnia inwestycji: 55 871,00 m2, w tym biologicznie czynnej:47250,00m2, stanowiąc 84,57 % całości terenu inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu koncentruje się wokół działań prowadzących do rewitalizacji i rozwoju terenów zieleni w Kłodzku, dotyczy parków oraz skwerów, tj. Parku Esperanto, Przyjaźni Wojsk Górskich, Kusocińskiego‐Promenada oraz skweru przy ul. Łużyckiej, Reymonta, Kasztanowej i Centrum Warszawy. Działania te obejmują: rewaloryzację zieleni istniejących, rekultywację muraw parkowych, zasadzenie zieleni projektowej, budowę nowych ścieżek, nawierzchni, montaż oświetlenia, małej architektury oraz akcesoriów dla ptaków, owadów. Pozostałe elementy projektu stanowią funkcje pomocnicze w stosunku do przedmiotu głównego i dotyczą głównie przygotowania dokumentacji projektowej.