Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa 4 –  Środowisko i zasoby, Działanie 4.3- Dziedzictwo kulturowe

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– konkursy horyzontalne – nabór na OSI  

"Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa 7 –  Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 - Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne.

Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie informacyjno - komunikacyjne, 2.1 Usługi publiczne, Poddziałanie 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– konkursy horyzontalne – nabór na OSI