Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

"Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne
Numer Projektu: RPDS.09.02.01-02-0019/18
Całkowita wartość Projektu: 1 316 692,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 250 858,16 zł

„Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 4 – Środowisko i zasoby
Działanie: 4.3 - Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI
Numer Projektu: RPDS.04.03.01-02-0006/16
Całkowita wartość Projektu: 4 927 071,20 zł
Kwota dofinansowania: 3 209 057,04 zł

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– konkursy horyzontalne – nabór na OSI
Numer Projektu: RPDS.03.04.01-02-0011/16
Całkowita wartość Projektu: 3 047 736,98 zł
Kwota dofinansowania: 1 877 246, 01 zł

Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 7 - Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Poddziałanie: 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych
Numer Projektu: RPDS.07.01.01-02-0055/16
Całkowita wartość Projektu: 734 279,30 PLN
Kwota dofinansowania: 624 137,41 PLN

„Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 - Infrastruktura spójności społecznej
Działanie: 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Poddziałanie: 6.3.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne
Numer Projektu: RPDS.06.03.01.02-02-0074/17
Całkowita wartość Projektu: 11 804 064,34 zł
Kwota dofinansowania: 8 851 867,83 zł

„Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 2 – Technologie informacyjno - komunikacyjne
Działanie: 2.1 Usługi publiczne
Poddziałanie: 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne
Numer Projektu: RPDS.02.01.01-02-0012/17
Całkowita wartość Projektu: 2 935 970,38 zł
Kwota dofinansowania: 2 495 574,82 zł

„4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– konkursy horyzontalne – nabór na OSI
Numer Projektu: RPDS.03.04.01.00-02-0007/16
Całkowita wartość Projektu: 3 949 472,72 zł
Kwota dofinansowania: 2 949 797,29 zł