Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego
Numer Projektu: POIS.02.05.00-00-0003/16
Całkowita wartość Projektu: 5 817 065,27 zł