zakaz wejścia na teren PNGS

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych  z tytułu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Na podstawie art. 8e pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522), zarządzam co następuje.

§ 1
Wprowadza się zakaz wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 2
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
1.    Wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie PNGS, na podstawie obowiązujących umów.
2.    Zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego mieszkańców gmin położonych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 3
Kontrolę przestrzegania zakazu, o którym mowa w § 1 powierza się pracownikom Służby Parku Narodowego Gór Stołowych, w szczególności funkcjonariuszom Straży Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 4
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.