Kłodzko - www.klodzko.pl

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto

 

Projekt pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska,
nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Zakup wykładziny dywanowej (typu chodnik) wraz z ułożeniem na schodach – z przeznaczeniem na wyposażenie „Centrum Dawnego Szklarstwa Ziemi Kłodzkiej” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku.
Wykładzina dywanowa (typu chodnik) z atestem przeciwpożarowym o szerokości 1 m i łącznej długości ok. 80 m – wraz z usługą ułożenia na schodach ok. 45 m.

II. Zleceniodawca:
Gmina Miejska Kłodzko, 57-300 Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, tel. +48 074 865 46 00,
fax: +48 074 867 40 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Opis zamówienia:

Wykładzina dywanowa (typu chodnik) w kolorze bordowym o szerokości 1 m w ilości ok. 80 mb,
w tym do ułożenia na powierzchni płaskiej ok. 35 mb oraz na schodach ok. 45 mb.
Wykładzina dywanowa (typu chodnik) musi posiadać atest przeciwpożarowy. Sugerowany kolor bordowy lub ciemnoczerwony, jednolity, z ewentualnymi, małymi elementami geometrycznymi lub gwiazdkami w kolorze złotym, jak niżej.

IV. Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym, dotyczące w szczególności:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Termin realizacji dostawy: od podpisania umowy do 29 października 2021 r.

VI. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykładzina dywanowa (typu chodnik) musi być dostarczona do miejsca realizacji oraz ułożony na schodach klatki schodowej obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku,
ul. Łukasiewicza 4.
2. Dostawa wykładziny dywanowej (typu chodnik) będącej przedmiotem oferty odbywa się na koszt Wykonawcy; koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca.
3. Wykładzina dywanowa (typu chodnik) musi być fabrycznie nowa oraz musi posiadać certyfikat przeciwpożarowy.

VII. Gwarancja:

Przedmiot całości dostawy musi być objęty gwarancją przez okres co najmniej 24 miesięcy.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego postępowania.
Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, proponowaną kwotę brutto, netto i podatek VAT - za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być podpisana, a wszelkie zmiany i poprawki w treści formularza ofertowego powinny być parfowane własnoręcznie przez oferenta.

Oferent zobowiązny jest do złożenia następujących załączników stanowiących integralną część oferty:
o Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
o Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warnków udziału w postępowaniu
o Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna oferowanej wykładziny dywanowej (typu chodnik)
IX. Forma złożenia oferty:
W formie pisemnej:
o pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1,
57-300 Kłodzko,- decydują data wpływu
o lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X. Warunki płatności:

Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

XI. Kryterium przy wyborze oferty

• Cena – 100%

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto.

XII. Termin składania ofert: do 24 września 2021 r. do godz. 15:30

Oferty złożone niekompletne lub po terminie skadania nie będą rozpatrywane.

XIII. Dodatkowe informacje:

Osoby odpowiedzialne: Izabela Ozimek, tel. 74 865 46 94, Gmina Miejska Kłodzko, Krzysztof Miszkiewicz tel. 74 867 35 70, Małgorzata Leśnik, tel. 518 740 061, Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

--------

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu wykładziny

Zał. 1 Formularz oferty - zakup wykładziny

Zał. 2 Oświadczenie - zakup wykładziny

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!