Kłodzko - www.klodzko.pl

w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

 

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Stwierdzenie ważności sesji.
 • Wybór sekretarza sesji.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
 • Ocena wykorzystania środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.
 • Przedstawienie rocznych sprawozdań Komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022-2032, druk nr 394.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok, druk nr 395.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 385.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 386.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 391.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 392.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umowy dzierżawy trzech dodatkowych pomieszczeń gospodarczych, druk nr 393.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu, druk nr 387.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, druk nr 383.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025, druk nr 389.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dla Miasta Kłodzka Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2022, druk nr 390.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Kłodzka, druk nr 388.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kłodzka, druk nr 384.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!