Kłodzko - www.klodzko.pl

ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
LOKAL SOCJALNY GOTOWY DO ZASIEDLENIA W KŁODZKU PRZY ul. WODNEJ 3/1a
PUSTOSTAN SKŁADA SIĘ z: jednej izby o pow. 12,00 m kw. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 12,00 m kw.
LOKAL WYPOSAŻONY JEST W INSTALACJE:
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, w.c. na klatce schodowej piętro wyżej do wspólnego użytku.
Brak pomieszczenia składowego.
Terminy obejrzenia:
15.09. 2021 r. – godz. 10.00
22.09.2021 r. – godz. 14.00
PODANIA PRYJMOWANE SĄ DO DNIA 24.09. 2021 r.
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU DO REMONTU WE WŁASNYMZAKRESIE
Lokal mieszkalny położony w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 17/9 składa się z dwóch pokoi o pow. I – 14,80 m², II – 8,06 m², kuchni o pow. 5,88 m², dwóch przedpokoi o pow. I – 15,71 m², II – 4,81 m², łazienki o pow. 1,97 m².
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 51,23 m².
Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewania brak tj. c.o. etażowe do demontażu.
Pomieszczenie składowe : piwnica w budynku.
Przewidywany koszt robót remontowych około: 34550,00 zł
WSKAZANIE DO OBEJRZENIA:
15.09.2021 r. godz. 11.00
22.09.2021 r. godz. 13.00
Podania przyjmowane są do dnia 24.09.2021 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/118/2015r. – rozdział 7 § 11 pkt. 2
W zaproponowanym lokalu do remontu nie może przypadać więcej powierzchni użytkowej niż:
1) 32 m² na osobę – dla gospodarstw jednoosobowych
2) 16 m² na osobę – dla gospodarstw wieloosobowych
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE
Lokal mieszkalny położony w Kłodzku przy ul. Kościelnej 4/8 składa się z jednego pokoju o pow. 17,02 m², kuchni o pow. 10,60 m², przedpokoju o pow. 2,94 m², spiżarki o pow. 1,71 m², w.c. na klatce schodowej do wyłącznego użytku.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 32,27 m².
Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe.
Pomieszczenie składowe: piwnica w budynku.
Przewidywany koszt robót remontowych około: 9300,00 zł
WSKAZANIE DO OBEJRZENIA:
15.09.2021 r. godz. 10.30
22.09.2021 r. godz. 13.30
Podania przyjmowane są do dnia 24.09.2021 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/118/2015r. – rozdział 7 § 11 pkt. 2
W zaproponowanym lokalu do remontu nie może przypadać więcej powierzchni użytkowej niż:
1) 32 m² na osobę – dla gospodarstw jednoosobowych
2) 16 m² na osobę – dla gospodarstw wieloosobowych

OBWIESZCZENIE

Informujemy, iż na podstawie art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021.poz.888) w dniu 08.09.2021 r.
Burmistrz Miasta Kłodzka przystąpił do


kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko


w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych a którzy nie są zobligowani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z wybranym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do przedstawienia w tutejszym Urzędzie następujących dokumentów:
1. Umowa na odbiór odpadów komunalnych z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Dowody uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za ostatnie 3 miesiące wykonanej usługi z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
3. Przekazania informacji na temat szczegółowej lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
w terminie do dnia 01 października 2021 r.

Dokumenty należy przekazać do urzędu w formie:
1. elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
2. papierowej: wysyłając na adres Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1,
57-300 Kłodzko lub
3. składając osobiście poprzez Biuro Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku (mieszczące się na parterze budynku ratusza).

Przypominamy ponadto podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust.2 ww. ustawy). 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta kłodzka
nr 191.0050.2021 z dnia 09.09.2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko  dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku


BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY  

NA CZAS OKREŚLONY -  5 LAT

1. Nazwa i adres jednostki: Kłodzki Ośrodek Kultury w Kłodzku, pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko.


2. Wymagania niezbędne do zatrudnienia  na  stanowisku  dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym  wyrokiem Sądu za  umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wyksztalcenie wyższe;
5) staż pracy co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji wynikającej: z zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych, z zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych, z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych, z kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury,
6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, będące przedmiotem oceny:
1) znajomość  przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 r. poz.194 ze zm.),

- ustawy  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), 

- ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2021 r., poz. 1372 ze zm.),

- ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

- ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),

- ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.),

- ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych o ochronie  danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy   95/46/WE,

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową ośrodka;
3) umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
4) predyspozycje: samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, bezstronność, kultura osobista, umiejętność zarządzania czasem pracy;
5) umiejętność pracy w zespole, stosowania prawa oraz wyciągania wniosków i radzenia sobie ze stresem;
6) doświadczenie w prowadzeniu spraw objętych konkursem na podobnym stanowisku;
7) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.


4. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem konkursu:

1) kierowanie pracą Kłodzkiego Ośrodka Kultury;

2) realizacja zadań statutowych Kłodzkiego Ośrodka Kultury;

3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kłodzko.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) miejsce pracy: Kłodzki Ośrodek Kultury w Kłodzku,
2) system czasu pracy zgodny z regulaminem pracy,
3) bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
4) stanowisko pracy dla pracownika administracji biurowej związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych ponad 4 godziny dziennie,
5) praca na stanowisku wykonywana jest z przewagą wysiłku umysłowego, wymagana samodzielność,
6) praca przy sztucznym oświetleniu,
7) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

6. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,
3) pisemna autorska koncepcja funkcjonowania Kłodzkiego Ośrodka Kultury na okres 5 lat od objęcia stanowiska dyrektora instytucji w tym: propozycja zarządzania Ośrodkiem i jego organizacji, pozyskiwania środków finansowych (w tym środków z UE oraz innych mechanizmów pomocowych),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (doświadczenie zawodowe),
5) kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku jej posiadania,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku,
9) oświadczeniu o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dokumenty składane w oryginale winne być opatrzone własnoręcznym podpisem.

W liście motywacyjnym należy zawrzeć podpisaną własnoręcznie klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na  stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury zgodnie z art. 6 ust 1 lit.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 11 %.
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w terminie do 15 października 2021 
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem  i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury”  na adres: Urząd Miasta  w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. Ponadto prosimy kandydatów o umieszczenie na kopercie imienia
i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta w Kłodzku,  od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu do ich złożenia, określonego w ogłoszeniu  o naborze, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie następnego etapu naboru.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert pod względem formalnym – w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – w ciągu 21 dni po upływie terminu składania wniosków.
Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na jego stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej.
Informacje o warunkach organizacyjno–finansowych działalności Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku można uzyskać w siedzibie instytucji kultury, pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko, w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, po numerem tel. 74/867 33 64) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Kłodzkiego Ośrodka Kultury kcksr.bip.klodzko.pl
Urząd Miasta w Kłodzku z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych może zawrzeć umowę na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy w celu odbycia służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Burmistrza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych
w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
RODO – Kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.
 

 Ogłoszenie o konkursie podpisał

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka

Michał Piszko

------
Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto

Ankieta dotycząca najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska ...

Ankieta inwentaryzacyjna dotycząca źródeł ogrzewania na terenie miasta Kłodzko.

Oglądaj Sesję Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kłodzku

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!