Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 czerwca 2019 r.w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Na podstawie art. 160 § 2 w związku z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 52 ze. zm.)  informuje się o rozpoczętej procedurze wyborczej kandydatów na ławników  na   kadencję   2020-2023 do  Sądu Rejonowego  w Świdnicy oraz do Sądu Rejonowego w Kłodzku (łącznie 18 ławników), w tym do: Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 5 osób,  do Wydziału Pracy – 8 osób  oraz  do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Świdnicy – 5 osób.

Kandydatury na ławników należy zgłaszać w Urzędzie Miasta w Kłodzku osobiście (Biuro Obsługi Ludności) lub drogą  pocztową  na adres  Urzędu Miasta  w Kłodzku  pl. Bolesława   Chrobrego 1,
57 – 300 Kłodzko.    

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Kłodzku prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie m. Kłodzka.

Termin zgłoszeń kandydatów upływa dnia  30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów ławników, wzory Karty zgłoszenia kandydatów na ławnika sądowego  i wzory list osób popierających, można pobrać w Biurze Obsługi Ludności  w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, ze strony  internetowej  www.klodzko.pl lub ze strony  www.bip.um.klodzko.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć: informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne,  oświadczenie że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz dwie aktualne fotografie, zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.

do pobrania: