BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.)  informuje o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację w ramach REGRANTINGU w 2019 r. z  zakresu: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

informacja w formacie .pdf