W związku z okresem zimowym 2019/2020 przypominam wszystkim właścicielom, użytkownikom oraz zarządcom budynków oraz innych obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachów budynków. Z uwagi na mogące wystąpić intensywne opady śniegu, odwilże, oblodzenia, powstawanie nawisów śniegowych  i lodowych w strefie krawędzi dachów i rynien, przypomina się również o konieczności prowadzenia stałego monitoringu, oznakowania  w razie konieczności stref bezpieczeństwa oraz likwidowania powstałych zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 1 z dnia 29 stycznia 2006 r. w  sprawie  nałożenia na  właścicieli oraz  zarządców   budynków  i  innych  obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu.

(http://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/rozporzadzenia-wojewod/42,2006.html)