INFORMACJA Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko  z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/588/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przebieg konsultacji:
Konsultacje projektu „Rocznego Programu  współpracy  Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020” zostały przeprowadzone w terminie od  25 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

Propozycje/uwagi do projektu programu  organizacje pozarządowe z  terenu Gminy Miejskiej Kłodzko, mogły składać:

  • drogą elektroniczną bądź na piśmie składając bezpośrednio w Urzędzie Miasta  w Kłodzku, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego  zamieszczonego w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku, na stronie internetowej miasta Kłodzka w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.    

Do pobrania: Protokół z przebiegu konsultacji