Projekt "Z rowerem za pan brat" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w  Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001787/88

Projekt realizują następujący partnerzy:

  • Partner wiodący: Gmina Miejska Kłodzko
  • Partner: Miasto Czeska Skalice


Całkowita wartość projektu 35 643,80 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR: 30 297,23 EUR


Cel projektu: promocja aktywności fizycznej i jazdy na rowerze wśród dzieci i młodzieży, nauka zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa  

Organizacja warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych nt. promocji aktywności fizycznej, serwisowania roweru, planowania wycieczek rowerowych, organizacja rajdów rowerowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, rajdu rodzinnego, senioralnego oraz wyjazd na rajd rowerowy do Czech


Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 03-12.2019 r.