Ogłoszenie o konkursie

Opublikowano: środa, 17, maj 2017

Burmistrz   Miasta   Kłodzka ogłasza konkurs na kandydata  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 9.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 i 2 oraz 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu  na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

I. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

II. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem:
„Konkurs na  kandydata na dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi  im. Jana Brzechwy w Kłodzku”
na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, Biuro Obsługi Ludności – pokój 101, do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15.30  (liczy się data dostarczenia oferty do urzędu).
W przypadku ofert zawierających poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w  pkt I. ppkt 2, 4, 5, 10, 11  kandydat jest zobowiązany na żądanie organu prowadzącego przedstawić oryginały dokumentów w dniu konkursu. Poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem  należy dokonać wg zasady: na każdej stronie skopiowanego dokumentu zawiera się: klauzulę: “stwierdzam zgodność kopii z oryginałem”, datę dokonania czynności,  miejsce  oraz własnoręczny podpis.

III. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

IV. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

V. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  informuję, że:
a) administratorem danych osobowych na stanowisko dyrektora  Przedszkola nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi  i Oddziałami Specjalnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku  jest Burmistrz Miasta Kłodzka,
b) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku,
c) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d) podanie Burmistrzowi Miasta Kłodzka danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 22 Kodeksu pracy tj. imienia (imion),  imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przez kandydata spowoduje,  że rozpatrywana oferta nie będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową.

VI. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku.

ogłoszenie w formacie PDF

 

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku Aplikacja Mobilna na urządzenia mobilne Informacja Turystyczna w Kłodzku baner freski rewita 240
Twierdza Kłodzko - Wielki Kleszcz Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Serwis internetowy www.klodzko.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapisanych za pomocą cookies informacji używamy w celach statystycznych oraz normalnego funkcjonowania serwisu. Nie są zbierane żadne dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikami strony bez ich wiedzy. Pamiętaj, że używanie cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i jak je usunąć w naszej polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony!