Konkurs

Opublikowano: środa, 15, marzec 2017

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

Nazwa i adres instytucji kultury:  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

Wymiar czas pracy: pełen etat

Forma zatrudniania: powołanie na czas określony – 5 lat

 

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo lub filologia polska;
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 5-letnie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania bibliotek, a także zasad finansowych w nich obowiązujących;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2. Kryteria dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie i organizatorskie;
 • doświadczenie w zakresie PR i promocji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie pracą Biblioteki;
 • realizacja zadań statutowych Biblioteki;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kłodzko.

4. Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku;
 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy i osiągnięć;
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru do pobrania ze strony BIP Urzędu Miasta w Kłodzku;
 • pisemną autorską koncepcję funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku na okres 5 lat od objęcia stanowiska dyrektora Biblioteki;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej stronie (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)


Do wniosku mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.

Uwaga! Dokumenty wymienione w pkt 1)-4) i 7)-9) powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty wymienione w pkt 5) powinny być własnoręcznie obustronnie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


II Termin i miejsce składania wniosków o przystąpienie do konkursu

 • Warunkiem  udziału w konkursie jest złożenie przez kandydata wniosku o przystąpienie do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 roku, do godz. 15.30.
 • Wniosek o przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym wraz z dopiskiem: ”Konkurs - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku”.
 • Wniosek należy wysłać na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko lub złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku (pok. 101).
 • Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Kłodzku.


III Informacje dodatkowe

 • Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Biblioteki: Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Informacja udzielana będzie w sekretariacie Biblioteki.
 • Informacji o konkursie udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, tel. 074 865 46 97, pokój nr 222.
 • Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.
 • Kandydat na stanowisko dyrektora zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Kłodzka. Powierzenie stanowiska nastąpi od dnia 01.06.2017 r.
 • Uchwały podjęte przez Komisję podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Kłodzku, oraz w siedzibie  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od terminu składania aplikacji.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym (etap bez udziału kandydatów) oraz II etap - analiza przedstawionych przez kandydatów koncepcji funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku, rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
 • Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku zostaną dołączone do jego akt osobowych, natomiast dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną im odesłane lub odebrane przez nich osobiście po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

Zarządzenie nr 38.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 marca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 38.0050.2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 marca 2017 r.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku Aplikacja Mobilna na urządzenia mobilne Informacja Turystyczna w Kłodzku baner freski rewita 240
Twierdza Kłodzko - Wielki Kleszcz Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Serwis internetowy www.klodzko.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapisanych za pomocą cookies informacji używamy w celach statystycznych oraz normalnego funkcjonowania serwisu. Nie są zbierane żadne dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikami strony bez ich wiedzy. Pamiętaj, że używanie cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i jak je usunąć w naszej polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony!