Ład przestrzenny

Poprawiono: środa, 08, czerwiec 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA

Podstawowymi dokumentami, które określają politykę przestrzennego zagospodarowania miasta pozostają: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXIV/209/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 września 2000 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst i rysunek uchwalony Uchwałą nr XLI/331/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005r., ujednolicony tekst i rysunek uchwalony Uchwałą nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2011r.) oraz „Strategia rozwoju miasta Kłodzka” (Uchwała nr XXVII/153/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 marca 2000 r.)

Opracowania te kompleksowo określają cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania naszego miasta. „Studium” określa kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – przestrzennego na obszarze miasta, „Strategia” natomiast respektując zasady zrównoważonego rozwoju formułuje program, cele i zadania strategiczne dla rozwoju miasta.

Oba dokumenty zostaną uaktualnione na podstawie Uchwały nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”.

Główne i uzupełniające kierunki strategiczne są w dalszym ciągu aktualne i zawierają się w trzech programach rozwojowych:

 • programie podniesienia jakości usług publicznych w mieście - zawierającym przedsięwzięcia, mające na celu podniesienie jakości szkolnictwa, służby zdrowia, administracyjnej obsługi mieszkańców, warunków bezpieczeństwa publicznego
  oraz zapewnienie dostępu do kultury.
 • programie rozwoju infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska - zawierającym przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie mieszkańcom Kłodzka i przybywającym tu turystom i kuracjuszom naturalnych walorów środowiska oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z naturą funkcjonowania urządzeń miejskich, jak wodociągi, kanalizacja,
  a także system komunikacji, gospodarki odpadami i in.
 • programie rozwoju gospodarczego, od realizacji którego zależy w znacznej mierze dostępność do miejsc pracy, poprawa budżetów rodzinnych mieszkańców a także zwiększenie wpływów do budżetu gminy, która musi sfinansować wszystkie powyższe programy.

 

UKŁAD FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNY MIASTA.

Miasto Kłodzko zgodnie z podziałem administracyjnym położone jest w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie ziemskim kłodzkim. Usytuowane jest w centralnej części Kotliny Kłodzkiej wchodzącej w skład regionu Sudety i Podgórze Sudeckie. Miasto Kłodzko w całości otoczone jest wyłącznie terenami wiejskiej Gminy Kłodzko i nie posiada wspólnej granicy z żadną inną gminą. Całkowita powierzchnia Miasta wynosi 25 km².

Struktura zagospodarowania gruntów nie uległa zasadniczej zmianie i obejmuje:

 • tereny zainwestowane ( zurbanizowane) 975 ha 39,0%
 • gruntu orne 1095 ha 43,8%
 • łąki 210 ha 8,4%
 • pastwiska 119 ha 4,8%
 • sady 51 ha 2,0%
 • lasy 51 ha 2,0%

Kłodzko z uwagi na swoją lokalizację jest centralnym ośrodkiem Kotliny Kłodzkiej, zarówno administracyjnym (siedziba powiatu) jak i ośrodkiem usług o charakterze publicznym:

 • edukacja,
 • ochrona zdrowia,
 • ośrodki życia kulturalnego,
 • węzeł komunikacyjny,
 • handel.

Dzięki funkcjonowaniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miasto jest również znaczącym ośrodkiem przemysłowym regionu. W obrębie Miasta znajdują się zakłady przemysłowe różnych branż min. przemysłu budowlanego, meblowego, elektronicznego, oraz branży ciepłowniczej i transportowej. Obok nich funkcjonują małe firmy działające przede wszystkim w branży handlowej, usługowej, budowlanej, produkcyjnej i drobnej wytwórczości.

Sklepy: „U Dobosza”, „Chata Kłodzka” „E. Leclerc” oraz największe w regionie C.H. Galeria Twierdza Kłodzko („Carrefour”, „Leroy Merlin” „Media Ekspert”, „JYSK”, „Biedronka”, „Pepko” itd.), a także kino C3D Ciemna 3D podnoszą rangę miasta jako centrum handlowego i kulturalnego.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka”, dzieli miasto na dwie główne strefy:

 • miejską - zurbanizowaną,
 • miejską - terenów otwartych.

W ramach tych stref ze względu na charakter użytkowy występują następujące obszary urbanistyczne:

 • centrum miasta o dominującej funkcji usługowo- administracyjnej,
 • turystyczno- rekreacyjny,
 • mieszkaniowy,
 • komunalny (w tym cmentarze, tereny wodonośne),
 • przemysłowy,
 • leśny (wyłączony spod zabudowy),
 • rolniczy (wyłączony spod zabudowy klasy I-IV, dopuszczalna zabudowa od klasy V- nieużytki),
 • zdegradowany (przewidziany do zagospodarowania i rewitalizacji).

Miasto Kłodzko posiada kilka dominujących osiedli mieszkaniowych:

 • Stare Miasto,
 • Osiedle Św. Wojciecha,
 • Osiedle Owcza Góra,
 • Osiedle H. Sienkiewicza,
 • Osiedle Nysa,
 • Osiedle G. Morcinka,
 • Osiedle L. Kruczkowskiego,
 • Osiedle Dąbrówki.

Przemysłowe obszary miasta usytuowane są w północno- zachodniej i północnej części miasta. Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i bezpośrednio w jej sąsiedztwie zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe istniejące w mieście. Obok branży przemysłowej na terenach tej dzielnicy zlokalizowany jest i rozwija się przemysł branży budowlanej, handlowo- usługowej, transportowej oraz różnorodne składy, bazy, magazyny.

Usługi zlokalizowane są w wielofunkcyjnym obszarze śródmieścia, głównie mieszkaniowo - usługowym oraz w rejonie centrum (dzielnica staromiejska), w którym występuje maksymalne nasycenie usługami, w tym o charakterze ogólno miejskim i ponadlokalnym.

 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
Obecnie dla obszaru miasta Kłodzka obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które szczegółowo określają kierunki i zasady rozwoju miasta:

 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowy usługowo – mieszkaniowej przy ul. Dusznickiej 3 – 9 w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Dusznickiej 38 – 42 w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Korytowskiej w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ul. Nowy Świat w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kopalni kamienia drogowego przy ul. Wielisławskiej w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części miasta Kłodzka” (os. Kruczkowskiego i teren bezpośrednio przyległy),
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-składowego, położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka” ,
 • „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Wyspiańskiego w Kłodzku w zakresie terenów położonych przy ulicach Myśliwskiej
  i Śnieżnej”,
 • „Zmiana w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. Korczaka” ,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, Rzeką Nysą Kłodzką, ulica Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką” ,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Kościuszki, Rzeką Nysą Kłodzką, terenami wodonośnymi, ulicą Korczaka, Bohaterów Getta w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką Nysą, ul. Śląską, terenami kolei, ul. Korfantego, Rzeką Nysą, ul. Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ul. Karola Miarki, ul. Sienkiewicza, ul. Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ul. Wyspiańskiego w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Piłsudskiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku”,
 • „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzko Wyspa – Piasek dla obszaru położonego między: ul. Wita Stwosza,
  ul. Matejki, ul. Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem”.
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Śląską, Karola Miarki, Sienkiewicza, Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta i ul. Mariańską w Kłodzku”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcza Góra” w Kłodzku”,
 • „Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta Kłodzka przy ul. Zajęczej”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo – wschodniej części miasta Kłodzka obejmującego osiedle przy ul. Wyspiańskiego, tereny wodonośne
  i tereny rolniczo - rekreacyjne nad Rzeką Nysą Kłodzką”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka rejonie ulic: Chełmońskiego i Śląskiej”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowo - składowego w Kłodzku w rejonie ulic: Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej”,
 • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kłodzku w kwartale ulic: Rodzinnej, Łąkowej, Objazdowej, Spółdzielczej i Przyjaciół Dzieci,
 • Zmiana części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulica Skośną, półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką oraz części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ul. Karola Miarki, ul. Sienkiewicza, ul. Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ul. Wyspiańskiego w Kłodzku w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio związanych z budową kolei linowej łączącej Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra”.
 • Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzko Wyspa – Piasek”.
 • Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku” w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra”.
 • Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku”.
 • Zmiana części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku” oraz części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku” w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra oraz terenów przy ulicy Śląskiej”.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku.

 

Nadal trwają prace nad projektem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat w Kłodzku” (prace rozpoczęto w 2012r.), oraz projektami: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wielko¬powierzchnio¬wego obiektu handlowego, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², położonego w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej i ul. Dusznickiej” (prace wznowiono w 2015r.), i „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej” (prace rozpoczęto w 2015r.).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawą do określania kierunków i zasad rozwoju przestrzennego miasta a przede wszystkim ustalają dla nowych inwestycji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie miasta.

Gmina Miejska Kłodzko posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 1.231,893 ha co stanowi: 49,27% powierzchni miasta Kłodzka.

Miasto Kłodzko posiada również: „Lokalny Program Rewitalizacji dzielnicy staromiejskiej w Kłodzku” oraz „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Kłodzka na lata 2005 – 2013”, który obejmuje cały pozostały obszar miasta który nie został odjęty pierwszym opracowaniem. W związku z tym że opracowania te wymagały uaktualnienia opracowano Lokalny Programem Rewitalizacji starówki Wyspy Piasek i fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku.

Opracowania te pomóc mają w aktywizacji społeczno – gospodarczej całego obszaru miasta oraz jego mieszkańców. Winno to przynieść wzrost konkurencyjności miasta przez wzmocnienie funkcji administracyjnych, turystycznych, kulturalnych i usługowo – handlowych. Rewitalizacja opierać się będzie na odnowie zdegradowanych terenów miejskich oraz wybitnie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego. Posłuży to poprawie wizerunku i atrakcyjności miasta Kłodzka oraz wpłynie na wzrost jego rangi jako sudeckiej stolicy ziemi Kłodzkiej.

Lokalne programy rewitalizacji są dokumentami koncentrującymi się nie tylko na działaniach samorządu, przyjmują także zasady i zadania koordynacji oraz uwzględnienia i popierania działań rewitalizacyjnych wszystkich stron uczestniczących w procesie aktywizacji i odnowy poszczególnych obszarów miasta.

Odsłony: 584361

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!