Statystyka gospodarcza

Poprawiono: czwartek, 09, czerwiec 2016

Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy

Ilość wpisów o statusie innym niż wykreślony dla głównego miejsca wykonywania działalności. Pominięte dane z wpisów wykreślonych. Raport może nie uwzględniaćwpisów zmigrowanych z systemu SAGED, jeśli te zawierały niepełne lub niewłaściwe dane adresowe. Raport wygenerowany dla następujących wartości:

gmina - Kłodzko

powiat - kłodzki

województwo - DOLNOŚLĄSKIE

Ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania działalności
2991

 

Raport gminny - Ilość wpisów

Ilość wpisów działalności gospodarczej. Raport może nieuwzględniać wpisów zmigrowanych z ewidencji gminnych, jeśli te zawierały niepełne lub niewłaściwe dane adresowe.Stan na moment generowania raportu

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności
Aktywny 2584
Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą) 1
Działalnośćprowadzonawyłączniewformie spółki/spółekcywilnych 92
Nie rozpocząłdziałalności 3
PrzeniesionyniezgodniezUstawą 1
Wykreślony 932
Zawieszony 310
SUMA 3923

 

Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
Aktywny 1027
Działalnośćprowadzonawyłączniewformie spółki/spółekcywilnych 65
Nie rozpocząłdziałalności 3
Oczekuje na rozpoczęcie działalności 1
Wykreślony 725
Zawieszony 291
SUMA 2112

 

Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod względem płci

 

Płeć przedsiębiorcy

Liczba

przedsiębiorców

  644
Kobiety 1327
Mężczyźni 1952

 

Raport gminny o przedsiębiorcach działających
na terenie gminy pod względem wieku przedsiębiorcy

Wiek

przedsiębiorcy

Liczba

przedsiębiorców

  1553
20 4
21 2
22 9
23 8
24 17
25 18
26 26
27 32
28 42
29 44
30 50
31 55
32 57
33 73
34 63
35 62
36 66
37 65
38 70
39 97
40 74
41 75
42 59
43 64
44 50
45 56
46 42
47 55
48 59
49 30
50 45
51 31
52 34
53 44
54 48
55 47
56 44
57 52
58 51
59 64
60 42
61 53
62 46
63 35
64 50
65 28
66 27
67 27
68 31
69 21
70 19
71 16
72 7
73 10
74 11
75 6
76 9
77 7
78 7
79 6
80 8
81 2
82 7
83 1
84 4
85 2
87 2
88 1
90 1


Raport gminny o przedsiębiorcach działających  na terenie gminy pod względem rodzaju wykonywanej działalności

Kod PKD Nazwa Liczba przedsiębiorców
4799Z

Pozostała sprzedażdetalicznaprowadzonapozasieciąsklepową,

straganami i targowiskami

390
4789Z

Sprzedaż detalicznapozostałychwyrobówprowadzonana

straganach i targowiskach

345
4941Z Transport drogowy towarów 364
4791Z Sprzedażdetalicznaprowadzonaprzezdomy sprzedaży wysyłkowejlubInternet 380
4782Z

Sprzedaż detalicznawyrobówtekstylnych,odzieżyiobuwia

prowadzona na straganach i targowiskach

340
4719Z

Pozostała sprzedażdetalicznaprowadzonaw

niewyspecjalizowanych sklepach

340
4334Z Malowanie i szklenie 309
4339Z Wykonywaniepozostałychrobótbudowlanychwykończeniowych 314
4331Z Tynkowanie 300
4333Z Posadzkarstwo;tapetowanieioblicowywanieścian 295


4399Z

Pozostałe specjalistycznerobotybudowlane,gdzieindziej

niesklasyfikowane

289
4332Z Zakładaniestolarkibudowlanej 291
4511Z

Sprzedaż hurtowaidetalicznasamochodówosobowychi

furgonetek

274
4520Z

Konserwacja inaprawapojazdówsamochodowych,zwyłączeniem

motocykli

251
4120Z

Robotybudowlanezwiązanezewznoszeniembudynków

mieszkalnych i niemieszkalnych

239
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 237
4532Z Sprzedażdetalicznaczęściiakcesoriówdopojazdów samochodowych,zwyłączeniemmotocykli 231
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 214
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 210
6820Z Wynajemizarządzanienieruchomościamiwłasnymilub dzierżawionymi 206
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 195
4711Z Sprzedażdetalicznaprowadzonawniewyspecjalizowanych sklepachzprzewagążywności,napojówiwyrobówtytoniowych 191
4771Z

Sprzedaż detalicznaodzieżyprowadzonawwyspecjalizowanych

sklepach

192
4775Z

Sprzedaż detalicznakosmetykówiartykułówtoaletowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

190
4779Z

Sprzedaż detalicznaartykułówużywanychprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

181
4329Z Wykonywaniepozostałychinstalacjibudowlanych 181
4778Z

Sprzedaż detalicznapozostałychnowych wyrobówprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

181
4781Z

Sprzedaż detalicznażywności,napojówiwyrobówtytoniowych

prowadzona na straganach i targowiskach

166
4519Z Sprzedażhurtowaidetalicznapozostałychpojazdów samochodowych,zwyłączeniemmotocykli 172
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 170
4312Z Przygotowanieterenu podbudowę 163
8559B

Pozostałe pozaszkolneformyedukacji,gdzieindziej

niesklasyfikowane

164
7311Z Działalnośćagencjireklamowych 154
4531Z Sprzedażhurtowaczęściiakcesoriówdopojazdów samochodowych,zwyłączeniemmotocykli 149
4619Z

Działalność agentówzajmującychsię sprzedażątowarówróżnego

rodzaju

144
4690Z Sprzedażhurtowaniewyspecjalizowana 141
6619Z Pozostaładziałalnośćwspomagającausługifinansowe,z wyłączeniemubezpieczeńifunduszówemerytalnych 124
9602Z Fryzjerstwoipozostałezabiegikosmetyczne 136
9609Z Pozostaładziałalnośćusługowa,gdzieindziejniesklasyfikowana 126
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 127
6622Z Działalność agentówibrokerówubezpieczeniowych 126
4772Z

Sprzedażdetalicznaobuwia iwyrobówskórzanychprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

120
4759Z Sprzedażdetalicznamebli, sprzętuoświetleniowegoipozostałych artykułówużytkudomowegoprowadzonawwyspecjalizowanych sklepach 125
4673Z

Sprzedażhurtowadrewna,materiałówbudowlanychiwyposażenia

sanitarnego

120
4729Z

Sprzedażdetalicznapozostałejżywnościprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

119
7022Z Pozostałedoradztwowzakresieprowadzeniadziałalności gospodarczej izarządzania 111
7112Z

Działalnośćwzakresieinżynieriiizwiązanezniądoradztwo

techniczne

111
7490Z

Pozostaładziałalnośćprofesjonalna,naukowaitechniczna,gdzie

indziej niesklasyfikowana

117
4776Z Sprzedażdetalicznakwiatów,roślin,nasion,nawozów,żywych zwierzątdomowych,karmy dlazwierzątdomowychprowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach 114
4725Z

Sprzedażdetalicznanapojówalkoholowychibezalkoholowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

105
5621Z Przygotowywanieidostarczanieżywnościdlaodbiorców zewnętrznych(katering) 102
4752Z

Sprzedażdetalicznadrobnychwyrobówmetalowych,farb iszkła

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

105
4932Z Działalność taksówekosobowych 102
8129Z Pozostałe sprzątanie 102
4540Z Sprzedażhurtowaidetalicznamotocykli,ichnaprawai konserwacjaorazsprzedażhurtowaidetalicznaczęści i akcesoriów do nich 99
4721Z

Sprzedażdetalicznaowoców iwarzywprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

104
4942Z Działalność usługowazwiązanazprzeprowadzkami 97
6209Z

Pozostaładziałalnośćusługowawzakresietechnologii

informatycznych i komputerowych

102
6499Z Pozostałafinansowadziałalnośćusługowa,gdzieindziej niesklasyfikowana,zwyłączeniemubezpieczeńifunduszów emerytalnych 93
7420Z Działalność fotograficzna 89
4618Z Działalnośćagentówspecjalizującychsięwsprzedażypozostałych określonychtowarów 94
5221Z Działalność usługowawspomagającatransportlądowy 89
6629Z

Pozostaładziałalnośćwspomagającaubezpieczeniaifundusze

emerytalne

83
4110Z

Realizacjaprojektówbudowlanychzwiązanychzewznoszeniem

budynków

88
4642Z Sprzedaż hurtowaodzieżyiobuwia 84
4724Z

Sprzedażdetalicznapieczywa,ciast,wyrobówciastkarskichi

cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

88


4726Z

Sprzedażdetalicznawyrobówtytoniowychprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

86
8121Z Niespecjalistycznesprzątaniebudynkówiobiektówprzemysłowych 83
4762Z

Sprzedażdetalicznagazet iartykułówpiśmiennychprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

87
8211Z Działalność usługowazwiązanazadministracyjnąobsługąbiura 87
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 82
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa;doradztwopodatkowe 88
4649Z Sprzedaż hurtowapozostałychartykułówużytkudomowego 80
4741Z

Sprzedażdetalicznakomputerów,urządzeńperyferyjnychi

oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

83
6201Z Działalność związanazoprogramowaniem 87
9329Z Pozostała działalnośćrozrywkowairekreacyjna 84
4751Z

Sprzedażdetalicznawyrobówtekstylnychprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

75
7410Z Działalność wzakresiespecjalistycznegoprojektowania 83
7711Z Wynajemidzierżawasamochodówosobowychifurgonetek 83
8219Z Wykonywaniefotokopii,przygotowywaniedokumentówipozostała specjalistycznadziałalnośćwspomagającaprowadzeniebiura 79
5629Z Pozostała usługowadziałalnośćgastronomiczna 76
6202Z Działalność związanazdoradztwemwzakresieinformatyki 84
4765Z

Sprzedażdetalicznagier izabawekprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

77
5819Z Pozostała działalnośćwydawnicza 72
7111Z Działalność wzakresiearchitektury 68
7712Z Wynajemidzierżawapozostałychpojazdówsamochodowych,z wyłączeniemmotocykli 77
6311Z Przetwarzaniedanych;zarządzaniestronamiinternetowymi (hosting)ipodobnadziałalność 74
6810Z Kupnoisprzedażnieruchomościnawłasny rachunek 69
4777Z

Sprzedażdetalicznazegarków,zegarówibiżuteriiprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

72
6831Z Pośrednictwo wobrocienieruchomościami 70
4753Z Sprzedażdetalicznadywanów,chodnikówiinnych pokryć podłogowychorazpokryć ściennychprowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach 72
6203Z

Działalnośćzwiązanazzarządzaniemurządzeniami

informatycznymi

75
9511Z Naprawaikonserwacjakomputerówiurządzeńperyferyjnych 66
4722Z

Sprzedażdetalicznamięsa iwyrobówzmięsaprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

71
7312C

Pośrednictwowsprzedażymiejscanacele reklamowewmediach

elektronicznych (Internet)

64
7739Z

Wynajemidzierżawapozostałychmaszyn,urządzeńorazdóbr

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

63


8690E

Pozostaładziałalnośćwzakresieopieki zdrowotnej,gdzieindziej

niesklasyfikowana

70
4754Z

Sprzedażdetalicznaelektrycznegosprzętugospodarstwa

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

68
6492Z Pozostałe formyudzielaniakredytów 70
6419Z Pozostałe pośrednictwopieniężne 71
8130Z

Działalnośćusługowazwiązanazzagospodarowaniemterenów

zieleni

67
8299Z

Pozostaładziałalnośćwspomagającaprowadzeniedziałalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

63
4211Z Robotyzwiązanezbudowądróg iautostrad 63
5520Z

Obiektynoclegoweturystyczneimiejscakrótkotrwałego

zakwaterowania

65
7312D Pośrednictwowsprzedażymiejscanacele reklamowew pozostałychmediach 63
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna 61
9604Z Działalność usługowazwiązanazpoprawąkondycjifizycznej 59
4221Z

Robotyzwiązanezbudowąrurociągówprzesyłowychisieci

rozdzielczych

58
4643Z Sprzedaż hurtowaelektrycznychartykułówużytkudomowego 63
4723Z

Sprzedażdetalicznaryb, skorupiakówimięczakówprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

65
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn 62
7312B

Pośrednictwowsprzedażymiejscanacele reklamowewmediach

drukowanych

59
1813Z Działalność usługowazwiązanazprzygotowywaniemdodruku 57
4742Z

Sprzedażdetalicznasprzętutelekomunikacyjnegoprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

57
3320Z Instalowaniemaszynprzemysłowych,sprzętuiwyposażenia 54
4773Z

Sprzedażdetalicznawyrobówfarmaceutycznychprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

57
4939Z

Pozostałytransportlądowy pasażerski,gdzieindziej

niesklasyfikowany

56
6399Z

Pozostaładziałalnośćusługowawzakresieinformacji,gdzieindziej

niesklasyfikowana

56
6910Z Działalność prawnicza 62
7732Z Wynajemidzierżawamaszyniurządzeńbudowlanych 51
4313Z Wykonywanie wykopówiwierceńgeologiczno-inżynierskich 55
8560Z Działalność wspomagającaedukację 59
8621Z Praktyka lekarska ogólna 55
8810Z Pomocspołecznabez zakwaterowaniadlaosób wpodeszłym wiekuiosóbniepełnosprawnych 58
9200Z

DZIAŁALNOŚĆZWIĄZANAZGRAMILOSOWYMIIZAKŁADAMI

WZAJEMNYMI

58
6312Z Działalność portaliinternetowych 57
8230Z Działalność związanazorganizacjątargów,wystawikongresów 53


4647Z Sprzedażhurtowamebli,dywanówisprzętuoświetleniowego 52
5320Z Pozostaładziałalnośćpocztowaikurierska 55
8122Z Specjalistycznesprzątaniebudynkówiobiektówprzemysłowych 50
4743Z

Sprzedaż detalicznasprzętuaudiowizualnegoprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

54
8551Z

Pozaszkolne formyedukacjisportowejorazzajęćsportowychi

rekreacyjnych

54
8690A Działalnośćfizjoterapeutyczna 56
4299Z

Robotyzwiązanezbudowąpozostałychobiektówinżynieriilądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

51
4652Z Sprzedażhurtowasprzętuelektronicznegoitelekomunikacyjnego orazczęścidoniego 55
4674Z Sprzedażhurtowawyrobówmetalowychoraz sprzętui dodatkowegowyposażeniahydraulicznegoigrzejnego 50
4774Z

Sprzedaż detalicznawyrobówmedycznych,włączając

ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

55
1812Z Pozostałedrukowanie 49
7430Z Działalnośćzwiązanaztłumaczeniami 53
4641Z Sprzedażhurtowawyrobówtekstylnych 48
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 51
8559A Naukajęzykówobcych 50
4644Z Sprzedażhurtowawyrobówporcelanowych,ceramicznychi szklanychorazśrodkówczyszczących 44
9003Z Artystycznailiterackadziałalnośćtwórcza 50
8690D Działalnośćparamedyczna 48
4761Z

Sprzedaż detalicznaksiążekprowadzonawwyspecjalizowanych

sklepach

44
4763Z

Sprzedaż detalicznanagrańdźwiękowychiaudiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

44
4222Z

Robotyzwiązanezbudowąlinii telekomunikacyjnychi

elektroenergetycznych

42
4651Z

Sprzedaż hurtowakomputerów,urządzeńperyferyjnychi

oprogramowania

46
4617Z

Działalność agentówzajmującychsię sprzedażążywności,

napojów i wyrobów tytoniowych

39
5811Z Wydawanieksiążek 42
6832Z Zarządzanienieruchomościamiwykonywanenazlecenie 44
7911B Działalnośćpośrednikówturystycznych 38
9313Z Działalnośćobiektówsłużącychpoprawiekondycjifizycznej 41
3314Z Naprawaikonserwacjaurządzeńelektrycznych 38
4613Z Działalnośćagentówzajmującychsięsprzedażądrewnai materiałówbudowlanych 39
4764Z

Sprzedaż detalicznasprzętusportowegoprowadzonaw

wyspecjalizowanych sklepach

46
5814Z Wydawanieczasopismipozostałychperiodyków 39
7912Z Działalnośćorganizatorówturystyki 41
4645Z Sprzedaż hurtowaperfumikosmetyków 39
4648Z Sprzedaż hurtowazegarków,zegarówibiżuterii 36
7312A

Pośrednictwowsprzedażyczasu imiejscanacelereklamowew

radio i telewizji

37
7810Z

Działalnośćzwiązanazwyszukiwaniemmiejsc pracyi

pozyskiwaniem pracowników

36
8110Z

Działalnośćpomocniczazwiązanazutrzymaniemporządkuw

budynkach

34
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 41
8553Z Pozaszkolne formyedukacjizzakresunauki jazdyipilotażu 36
9512Z Naprawaikonserwacjasprzętu(tele)komunikacyjnego 42
9521Z Naprawaikonserwacjaelektronicznegosprzętupowszechnego użytku 37
9522Z Naprawaikonserwacjaurządzeńgospodarstwadomowegooraz sprzętuużytkudomowegoiogrodniczego 37
4669Z Sprzedaż hurtowapozostałychmaszyn iurządzeń 37
5210B Magazynowanieiprzechowywaniepozostałychtowarów 36
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 39
5920Z Działalność wzakresienagrań dźwiękowychimuzycznych 35
7733Z

Wynajemidzierżawamaszyn iurządzeńbiurowych,włączając

komputery

33
8899Z

Pozostałapomoc społecznabezzakwaterowania,gdzieindziej

niesklasyfikowana

35
9529Z Naprawapozostałychartykułówużytkuosobistegoidomowego 35
4622Z Sprzedaż hurtowakwiatówiroślin 37
7021Z Stosunki międzyludzkie(publicrelations)ikomunikacja 38
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna 36
3313Z Naprawaikonserwacjaurządzeńelektronicznychioptycznych 36
4931Z Transport lądowypasażerski,miejskiipodmiejski 36
7729Z

Wypożyczanieidzierżawapozostałychartykułówużytku

osobistego i domowego

31
4615Z

Działalnośćagentówzajmującychsięsprzedażąmebli,artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

35
5829Z Działalność wydawniczawzakresiepozostałegooprogramowania 38
6612Z Działalnośćmaklerskazwiązanazrynkiempapierów wartościowychitowarówgiełdowych 30
7911A Działalność agentówturystycznych 32
9524Z Naprawaikonserwacjamebliiwyposażeniadomowego 33
4675Z Sprzedażhurtowawyrobówchemicznych 32
4676Z Sprzedażhurtowapozostałychpółproduktów 33
4677Z Sprzedaż hurtowaodpadówizłomu 33
3109Z Produkcja pozostałychmebli 33
4631Z Sprzedaż hurtowaowocówiwarzyw 32
4639Z

Sprzedażhurtowaniewyspecjalizowanażywności,napojówi

wyrobów tytoniowych

31
9001Z Działalność związanazwystawianiemprzedstawieńartystycznych 33
9601Z Pranieiczyszczeniewyrobówwłókienniczychifutrzarskich 32
1814Z Introligatorstwoipodobneusługi 31
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 32
4213Z Robotyzwiązanezbudowąmostów ituneli 28
4616Z Działalnośćagentówzajmującychsięsprzedażąwyrobów tekstylnych,odzieży,wyrobówfutrzarskich,obuwia iartykułów skórzanych 27
6621Z

Działalnośćzwiązanazocenąryzyka iszacowaniemponiesionych

strat

28
7990A Działalność pilotówwycieczekiprzewodnikówturystycznych 29
8291Z Działalność świadczonaprzezagencjeinkasaibiura kredytowe 26
7120B Pozostałe badaniaianalizytechniczne 29
7721Z Wypożyczanieidzierżawasprzęturekreacyjnegoisportowego 27
8690C Praktykapielęgniarekipołożnych 30
3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 28
4291Z Robotyzwiązanezbudowąobiektówinżynieriiwodnej 26
7990C

Pozostaładziałalnośćusługowawzakresierezerwacji,gdzieindziej

niesklasyfikowana

25
1413Z Produkcja pozostałejodzieżywierzchniej 25
4671Z Sprzedaż hurtowapaliwiproduktówpochodnych 29
4730Z

Sprzedażdetalicznapaliw dopojazdówsilnikowychnastacjach

paliw

28
5590Z Pozostałe zakwaterowanie 27
6512Z Pozostałe ubezpieczeniaosoboweoraz ubezpieczeniamajątkowe 25
9002Z

Działalnośćwspomagającawystawianieprzedstawień

artystycznych

25
9319Z Pozostała działalnośćzwiązanazesportem 25
3299Z Produkcja pozostałychwyrobów,gdzie indziejniesklasyfikowana 24
4661Z Sprzedażhurtowamaszyn iurządzeńrolniczychorazdodatkowego wyposażenia 24
8292Z Działalność związanazpakowaniem 25
3250Z Produkcjaurządzeń,instrumentóworazwyrobówmedycznych, włączającdentystyczne 25
4212Z Robotyzwiązanezbudowądróg szynowychikolei podziemnej 23
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 24
4638Z Sprzedażhurtowapozostałejżywności,włączającryby, skorupiakii mięczaki 25
4666Z Sprzedaż hurtowapozostałychmaszyn iurządzeńbiurowych 25
5229C Działalność pozostałychagencjitransportowych 22
5813Z Wydawanie gazet 26
7740Z Dzierżawawłasnościintelektualnejipodobnychproduktów,z wyłączeniempracchronionychprawemautorskim 19
7990B Działalność wzakresieinformacjiturystycznej 21
8690B Działalność pogotowiaratunkowego 26
9523Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 23
1629Z Produkcjapozostałychwyrobówzdrewna;produkcjawyrobówz korka,słomyimateriałówużywanychdowyplatania 19
4614Z Działalnośćagentówzajmującychsięsprzedażąmaszyn,urządzeń przemysłowych,statkówisamolotów 24
5530Z

Polakempingowe(włączającpoladlapojazdówkempingowych)i

pola namiotowe

21
5911Z

Działalność związanazprodukcjąfilmów,nagrańwideo i

programów telewizyjnych

26
5912Z

Działalność postprodukcyjnazwiązanazfilmami,nagraniamiwideo

i programami telewizyjnymi

24
7830Z Pozostaładziałalnośćzwiązanazudostępnianiempracowników 21
1419Z Produkcjapozostałejodzieżyidodatkówdoodzieży 23
3102Z Produkcja mebli kuchennych 23
3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 23
3831Z Demontażwyrobówzużytych 20
4634B Sprzedażhurtowanapojówbezalkoholowych 22
8891Z Opiekadziennanaddziećmi 20
1820Z Reprodukcjazapisanychnośnikówinformacji 20
3832Z Odzysksurowcówzmateriałówsegregowanych 20
4612Z Działalnośćagentówzajmującychsięsprzedażąpaliw,rud,metali i chemikaliówprzemysłowych 22
4632Z Sprzedażhurtowamięsaiwyrobówzmięsa 20
4636Z

Sprzedaż hurtowacukru,czekolady,wyrobówcukierniczychi

piekarskich

24
4637Z Sprzedażhurtowaherbaty,kawy,kakao iprzypraw 23
4646Z Sprzedażhurtowawyrobówfarmaceutycznychimedycznych 19
6120Z Działalnośćwzakresietelekomunikacjibezprzewodowej,z wyłączeniemtelekomunikacjisatelitarnej 23
6491Z Leasing finansowy 22
9525Z Naprawazegarów,zegarkóworazbiżuterii 22
2370Z Cięcie,formowanieiwykańczaniekamienia 22
3811Z Zbieranieodpadówinnychniżniebezpieczne 18
6391Z Działalnośćagencjiinformacyjnych 21
1623Z

Produkcja pozostałychwyrobówstolarskichiciesielskichdla

budownictwa

20
1723Z Produkcjaartykułówpiśmiennych 18
3213Z Produkcjasztucznejbiżuteriiiwyrobówpodobnych 17
4633Z Sprzedażhurtowamleka,wyrobówmleczarskich,jaj,olejówi tłuszczówjadalnych 17
4665Z Sprzedażhurtowameblibiurowych 19
6190Z Działalnośćwzakresiepozostałejtelekomunikacji 17
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 17
2561Z Obróbkametali inakładaniepowłok nametale 19
3319Z Naprawaikonserwacjapozostałegosprzętuiwyposażenia 17
4663Z Sprzedażhurtowamaszynwykorzystywanychwgórnictwie, budownictwieorazinżynieriilądowejiwodnej 18
4672Z Sprzedażhurtowametaliirud metali 19
1811Z Drukowanie gazet 17
2229Z Produkcjapozostałychwyrobówztworzywsztucznych 15
0240Z Działalnośćusługowazwiązanazleśnictwem 15
1729Z Produkcjapozostałychwyrobówzpapieru itektury 14
2369Z Produkcjapozostałychwyrobówzbetonu,gipsuicementu 16
2599Z

Produkcja pozostałychgotowychwyrobówmetalowych,gdzie

indziej niesklasyfikowana

14
6110Z Działalnośćwzakresietelekomunikacjiprzewodowej 17
5812Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 13
9321Z Działalnośćwesołychmiasteczekiparków rozrywki 18
1330Z Wykończaniewyrobówwłókienniczych 12
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 13
4634A Sprzedażhurtowanapojówalkoholowych 13
4635Z Sprzedażhurtowawyrobówtytoniowych 13
7722Z Wypożyczaniekaset wideo,płytCD,DVDitp. 11
8020Z Działalnośćochroniarskawzakresieobsługisystemów bezpieczeństwa 11
9311Z Działalnośćobiektówsportowych 15
9603Z Pogrzebyidziałalnośćpokrewna 15
1071Z

Produkcja pieczywa;produkcjaświeżychwyrobówciastkarskichi

ciastek

11
4611Z Działalnośćagentówzajmującychsięsprzedażąpłodówrolnych, żywychzwierząt,surowcówdlaprzemysłutekstylnegoi półproduktów 12
5821Z Działalnośćwydawniczawzakresiegier komputerowych 13
7820Z Działalnośćagencjipracytymczasowej 16
8220Z Działalnośćcentrówtelefonicznych(callcenter) 12
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 11
1414Z Produkcja bielizny 10
1624Z Produkcjaopakowańdrewnianych 13
5210A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 11
5224C Przeładunektowarówwpozostałychpunktachprzeładunkowych 12
6130Z Działalnośćwzakresietelekomunikacjisatelitarnej 12
6630Z Działalnośćzwiązanazzarządzaniemfunduszami 8
7731Z Wynajemidzierżawamaszyn iurządzeńrolniczych 11
1412Z Produkcjaodzieżyroboczej 9
2222Z Produkcjaopakowańztworzywsztucznych 8
2511Z Produkcjakonstrukcjimetalowychiich części 13
2620Z Produkcjakomputerówiurządzeńperyferyjnych 12
8610Z Działalnośćszpitali 9
8720Z

Pomocspołecznazzakwaterowaniemdla osóbzzaburzeniami

psychicznymi

9
2362Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 9
2550Z

Kucie,prasowanie,wytłaczanieiwalcowaniemetali;metalurgia

proszków

9
2593Z Produkcjawyrobówzdrutu,łańcuchówisprężyn 9
2670Z Produkcjainstrumentówoptycznychisprzętufotograficznego 8
3240Z Produkcja gier i zabawek 10
3317Z Naprawaikonserwacjapozostałegosprzętutransportowego 8
3821Z Obróbkaiusuwanieodpadówinnychniżniebezpieczne 8
3900Z DZIAŁALNOŚĆZWIĄZANAZREKULTYWACJĄIPOZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆUSŁUGOWAZWIĄZANAZGOSPODARKĄODPADAMI 8
4621Z Sprzedażhurtowazboża,nieprzetworzonegotytoniu,nasionipasz dlazwierząt 8
5310Z

Działalność pocztowaobjętaobowiązkiemświadczeniausług

powszechnych (operatora publicznego)

10
5913Z

Działalność związanazdystrybucjąfilmów,nagrańwideo i

programów telewizyjnych

10
5914Z Działalnośćzwiązanazprojekcjąfilmów 8
6020Z

Nadawanie programówtelewizyjnychogólnodostępnychi

abonamentowych

8
9103Z

Działalność historycznychmiejscibudynkóworaz podobnych

atrakcji turystycznych

10
1072Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek 7
1396Z

Produkcja pozostałychtechnicznychiprzemysłowychwyrobów

tekstylnych

7
1399Z

Produkcja pozostałychwyrobówtekstylnych,gdzieindziej

niesklasyfikowana

8
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 8
2363Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 7
2932Z Produkcjapozostałychczęściiakcesoriówdopojazdów silnikowych,zwyłączeniemmotocykli 8
4662Z Sprzedażhurtowaobrabiarek 8
7220Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk

społecznychihumanistycznych

8
7500Z DZIAŁALNOŚĆWETERYNARYJNA 7
7734Z Wynajemidzierżawaśrodkówtransportuwodnego 7
8710Z Pomocspołecznazzakwaterowaniemzapewniającaopiekę pielęgniarską 7
9312Z Działalnośćklubów sportowych 7
0220Z Pozyskiwanie drewna 6
1052Z Produkcja lodów 7
1085Z Wytwarzaniegotowychposiłkówidań 6
1721Z

Produkcja papierufalistegoitekturyfalistejorazopakowańz

papieru i tektury

6
2341Z Produkcjaceramicznychwyrobówstołowychiozdobnych 5
2573Z Produkcjanarzędzi 6
3700Z ODPROWADZANIEIOCZYSZCZANIEŚCIEKÓW 6
4664Z

Sprzedaż hurtowamaszyndla przemysłutekstylnegooraz maszyn

do szycia i maszyn dziewiarskich

7
6010Z Nadawanie programów radiofonicznych 6
7120A Badaniaianalizyzwiązanezjakościążywności 6
7219Z

Badanianaukoweipracerozwojowewdziedziniepozostałychnauk

przyrodniczych i technicznych

6
9004Z Działalnośćobiektówkulturalnych 10
0150Z

Uprawyrolnepołączonezchowemihodowlązwierząt(działalność

mieszana)

5
0811Z

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb

budownictwa,skał wapiennych,gipsu,kredy iłupków

5
1039Z Pozostałeprzetwarzanieikonserwowanieowoców iwarzyw 5
1089Z

Produkcja pozostałychartykułówspożywczych,gdzieindziej

niesklasyfikowana

6
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 5
2331Z Produkcjaceramicznychkafliipłytek 6
2364Z Produkcja zaprawy murarskiej 5
2751Z Produkcjaelektrycznegosprzętugospodarstwadomowego 5
2824Z Produkcjanarzędziręcznychmechanicznych 5
3230Z Produkcjasprzętusportowego 5
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 6
3530Z Wytwarzanieizaopatrywaniewparęwodną, gorącąwodęi powietrzedoukładówklimatyzacyjnych 5
3812Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 5
3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 5
5030Z Transportwodny śródlądowypasażerski 6
5229B Działalnośćśródlądowychagencjitransportowych 5
8730Z Pomocspołecznazzakwaterowaniemdla osóbwpodeszłymwieku iosóbniepełnosprawnych 6
0161Z Działalnośćusługowawspomagającaprodukcjęroślinną 6
0990Z

Działalność usługowawspomagającapozostałegórnictwoi

wydobywanie

4
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 4
1107Z

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i

pozostałychwód butelkowanych

4
2120Z Produkcjaleków ipozostałychwyrobówfarmaceutycznych 4
2312Z Kształtowanieiobróbkaszkła płaskiego 5
2313Z Produkcjaszkła gospodarczego 5
2332Z

Produkcja cegieł,dachówekimateriałówbudowlanych,zwypalanej

gliny

5
2752Z Produkcjanieelektrycznegosprzętugospodarstwadomowego 4
4623Z Sprzedażhurtoważywychzwierząt 4
4624Z Sprzedażhurtowaskór 4
7735Z Wynajemidzierżawaśrodkówtransportulotniczego 3
8010Z Działalnośćochroniarska,zwyłączeniemobsługisystemów bezpieczeństwa 4
8510Z Wychowanie przedszkolne 4
0210Z Gospodarkaleśna ipozostaładziałalnośćleśna,zwyłączeniem pozyskiwaniaproduktówleśnych 3
1013Z Produkcjawyrobówzmięsa,włączającwyrobyzmięsa drobiowego 3
1395Z Produkcjawłókniniwyrobówwykonanychzwłóknin,z wyłączeniemodzieży 3
1512Z

Produkcja torebbagażowych,toreb ręcznychipodobnychwyrobów

kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

4
1622Z Produkcjagotowychparkietówpodłogowych 3
1722Z

Produkcja artykułówgospodarstwadomowego,toaletowychi

sanitarnych

3
2110Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 3
2219Z Produkcjapozostałychwyrobówzgumy 3
2365Z Produkcjacementuwzmocnionegowłóknem 3
2441Z Produkcja metali szlachetnych 3
2612Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 3
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 3
2733Z Produkcjasprzętuinstalacyjnego 3
2790Z Produkcjapozostałegosprzętuelektrycznego 3
2849Z Produkcjapozostałychnarzędzimechanicznych 3
2910B Produkcja samochodów osobowych 3
3513Z Dystrybucja energii elektrycznej 3
3514Z Handelenergiąelektryczną 3
3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 2
5222B Działalnośćusługowawspomagającatransportśródlądowy 5
5229A Działalnośćmorskichagencjitransportowych 4
8790Z Pozostałapomoc społecznazzakwaterowaniem 3
9101A Działalnośćbibliotek 2
0119Z Pozostałeuprawy rolneinneniż wieloletnie 2
0129Z Uprawapozostałychroślinwieloletnich 1
0149Z Chówihodowlapozostałychzwierząt 4
0163Z Działalnośćusługowanastępującapozbiorach 2
1011Z

Przetwarzanieikonserwowaniemięsa, zwyłączeniemmięsa z

drobiu

2
1073Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów

mącznych

3
1102Z Produkcja win gronowych 3
1105Z Produkcja piwa 2
1411Z Produkcjaodzieżyskórzanej 2
1439Z Produkcjapozostałejodzieżydzianej 2
2030Z Produkcjafarb, lakierówipodobnychpowłok,farbdrukarskichi masuszczelniających 2
2059Z

Produkcja pozostałychwyrobówchemicznych,gdzieindziej

niesklasyfikowana

2
2211Z

Produkcja oponidętek zgumy;bieżnikowanieiregenerowanie

opon z gumy

3
2221Z Produkcjapłyt, arkuszy,rurikształtownikówztworzywsztucznych 2
2319Z Produkcjaiobróbkapozostałegoszkła,włączającszkło techniczne 2
2432Z Produkcjawyrobówpłaskichwalcowanychnazimno 2
2451Z Odlewnictwożeliwa 2
2454B

Odlewnictwo pozostałychmetalinieżelaznych,gdzieindziej

niesklasyfikowane

2
2572Z Produkcja zamków i zawiasów 2
2591Z Produkcja pojemników metalowych 2
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 2
2640Z Produkcjaelektronicznegosprzętupowszechnegoużytku 2
2651Z

Produkcja instrumentówiprzyrządówpomiarowych,kontrolnychi

nawigacyjnych

2
2740Z Produkcjaelektrycznegosprzętuoświetleniowego 2
2825Z Produkcjaprzemysłowychurządzeńchłodniczychiwentylacyjnych 2
2829Z

Produkcja pozostałychmaszynogólnegoprzeznaczenia,gdzie

indziej niesklasyfikowana

2
2830Z Produkcjamaszyn dlarolnictwaileśnictwa 2
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 2
3012Z Produkcjałodzi wycieczkowychisportowych 2
3211Z Produkcja monet 2
3315Z Naprawaikonserwacjastatkówiłodzi 2
3512Z Przesyłanieenergiielektrycznej 2
5222A Działalnośćusługowawspomagającatransportmorski 2
6511Z Ubezpieczenianażycie 2
8030Z Działalnośćdetektywistyczna 2
8541Z Szkołypolicealne 2
0121Z Uprawa winogron 1
0125Z Uprawapozostałychdrzewikrzewówowocowychorazorzechów 1
0130Z Rozmnażanieroślin 1


0162Z

Działalność usługowawspomagającachów ihodowlęzwierząt

Gospodarskich

1
0164Z Obróbkanasion dlacelówrozmnażaniaroślin 1
0230Z

Pozyskiwaniedzikorosnącychproduktówleśnych,zwyłączeniem

drewna

1
0812Z Wydobywanieżwiru ipiasku;wydobywanieglinyikaolinu 1
0891Z

Wydobywanie minerałówdlaprzemysłuchemicznegoorazdo

produkcji nawozów

1
0910Z

Działalność usługowawspomagającaeksploatacjęzłóżropy

naftowej i gazu ziemnego

1
1012Z Przetwarzanieikonserwowaniemięsa zdrobiu 1
1020Z Przetwarzanieikonserwowanieryb, skorupiakówimięczaków 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1061Z Wytwarzanieproduktówprzemiałuzbóż 1
1062Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 1
1082Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 1
1083Z Przetwórstwo herbaty i kawy 1
1084Z Produkcja przypraw 1
1086Z

Produkcja artykułówspożywczychhomogenizowanychiżywności

dietetycznej

1
1091Z Produkcjagotowejpaszydlazwierzątgospodarskich 1
1103Z Produkcjacydru ipozostałychwin owocowych 1
1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 1
1320A Produkcjatkanin bawełnianych 1
1420Z Produkcja wyrobów futrzarskich 1
1511Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 1
1520Z Produkcja obuwia 1
1724Z Produkcja tapet 1
1920Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 1
2041Z Produkcjamydła idetergentów,środkówmyjącychiczyszczących 1
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 1
2311Z Produkcjaszkła płaskiego 1
2344Z Produkcjapozostałychtechnicznychwyrobówceramicznych 1
2349Z Produkcjapozostałychwyrobówceramicznych 1
2410Z

Produkcja surówki,żelazostopów,żeliwa istalioraz wyrobów

hutniczych

1
2433Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 1
2571Z Produkcjawyrobównożowniczychisztućców 1
2630Z Produkcjasprzętu(tele)komunikacyjnego 1
2660Z

Produkcja urządzeńnapromieniowujących,sprzętu

elektromedycznego i elektroterapeutycznego

1
2732Z

Produkcja pozostałychelektronicznychielektrycznychprzewodówi

kabli

1


2821Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 1
2822Z Produkcjaurządzeńdźwigowychichwytaków 1
2895Z Produkcjamaszyn dlaprzemysłupapierniczego 1
2899Z

Produkcja pozostałychmaszynspecjalnegoprzeznaczenia,gdzie

indziej niesklasyfikowana

1
2931Z

Produkcja wyposażeniaelektrycznegoielektronicznegodo

pojazdów silnikowych

1
3092Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 1
3099Z

Produkcja pozostałegosprzętutransportowego,gdzieindziej

niesklasyfikowana

1
3103Z Produkcja materaców 1
3220Z Produkcja instrumentów muzycznych 1
4910Z Transportkolejowypasażerskimiędzymiastowy 1
4920Z Transport kolejowy towarów 1
5010Z Transportmorski iprzybrzeżnypasażerski 1
5110Z Transportlotniczypasażerski 1
5121Z Transport lotniczy towarów 1
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 1
8532A Technika 1
8532B Zasadniczeszkoły zawodowe 1
9102Z Działalnośćmuzeów 2
9104Z

Działalność ogrodówbotanicznychizoologicznychoraz obszarówi

obiektów ochrony przyrody

1
Odsłony: 569669

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!