Statystyka - ludność

Poprawiono: czwartek, 09, czerwiec 2016

Stan ludności na koniec 2015r. w Kłodzku wynosił 26983 osób.

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące ludności miasta w latach 2012 – 2015

Rok 2012 2013 2014 2015
Ludność ogółem

 

28356

 

 

27997

 

27221

 

26983

Mężczyźni

13355

13220

12649

12478

Kobiety

15001

14777

14572

14505

Wiek przedprodukcyjny (0-17)

4469

M 2319

K 2150

4302

M 2238

K 2064

4340

M 2247

K 2093

4274

M 2210

K 2064

Wiek produkcyjny M (18-64)

K (18-59)

17757

M 9309

K 8448

17366

M 9141

K 8225

16422

M 8490

K 7932

16022

M 8280

K 7742

Wiek poprodukcyjny

6130

M 1727

K 4403

6329

M 1841

K 4488

6459

M 1912

K 4547

6687

M 1988

K 4699

Gęstość zaludnienia osób/km²

1142

1126

1096

1086

Przyrost naturalny

- 106

- 114

- 135

 

Saldo migracji

- 82

- 115

- 103

 

 

Dane statystyczne dotyczące liczby bezrobotnych w Kłodzku

Liczba bezrobotnych w gminie miejskiej Kłodzko wg stanu na 31.12.2015 r.
z uwzględnieniem osób z prawem do zasiłku.

Wyszczególnienie Ilość bezrobotnych w tym z prawem do zasiłku
Lp. Gminy Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
1. Gmina Miejska Kłodzko 1 582 775 260 142
OGÓŁEM POWIAT 10 208 4 997 1 710 901

 

 

Struktura bezrobotnych w gminie miejskiej Kłodzko.

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia
i stażu pracy

 

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych

(stan na 31.12.2015 r.)

ogółem w tym kobiety
 
Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) do 1 148 70
1—3 303 124
3—6 208 105
6—12 251 129
12—24 263 136
pow. 24 409 211
     
Wiek 18—24 182 98
25—34 353 189
35—44 391 200
45—54 316 159
55—59 232 111
60-64 lata 108 18
     
Wykształcenie wyższe 167 96
policealne i średnie zawodowe 329 175
średnie ogólnokształcące 236 148
zasadnicze zawodowe 364 145
gimnazjalne i poniżej 486 211
     
     
Staż pracy ogółem do 1 roku 229 120
1—5 336 155
5—10 264 129
10—20 290 156
20—30 211 85
30 lat i więcej 60 26
bez stażu 192 104
OGÓŁEM 1 582 775

 

Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz wolne miejsca pracy w gminie miejskiej Kłodzko

Wyszczególnienie

Zarejestrowani bezrobotni

wg stanu na

31.12.2015 r.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

w okresie od 01.01.2015-31.12.2015 r.

ogółem w tym pracy subsydiowanej
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 22 0 0
Górnictwo i wydobywanie 2 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 131 142 46
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 6 0 0
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami   oraz działalność związana z rekultywacją 12 2 2
Budownictwo 91 52 16
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 225 171 92
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 45 34 14
Transport i gospodarka magazynowa 20 70 19
Informacja i komunikacja 3 9 6
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 25 32 19
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 11 4
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 36 57 37
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 94 298 6
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 32 145 133
Edukacja 18 36 27
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 47 60 47
Działalność związana z kulturą i rekreacją 44 42 38
Pozostała działalność usługowa 61 19 15
Działalność niezidentyfikowana 461  
Razem 1388 1180 521
Dotychczas niepracujący 194  
Ogółem 1582 1180 521
Odsłony: 580195

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!