Nadzór inwestorski

Utworzono: poniedziałek, 16, kwiecień 2018

 pois

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego)
 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania (projektu) pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku”.

Zadanie to realizowane jest przez Wykonawcę prac ogrodniczych i robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji prac ogrodniczych i robót budowlanych został podzielony na 7 części:

  • Cz. 1 – Rozwój terenów zieleni w  mieście Kłodzku - Park Przyjaźni Wojsk Górskich.
  • Cz. 2 – Rozwój  terenów zieleni w mieście Kłodzku - Park Esperanto.
  • Cz. 3 – Rozwój terenów zieleni w  mieście Kłodzku - Park Kusocińskiego Promenada.
  • Cz. 4 – Rozwój terenów z ieleni w mieście Kłodzku - Skwer przy ul. Łużyckiej.
  • Cz. 5 – Rozwój terenów zieleni w  mieście Kłodzku - Skwer przy ul. Reymonta.
  • Cz. 6 – Rozwój terenów zieleni w  mieście Kłodzku - Skwer przy ul. Kasztanowej.
  • Cz. 7 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku -  Skwer przy ul. Warszawy Centrum.


Wykonawcy składają ofertę na wszystkie części łącznie (7 części).

Zamówienie będzie współfinansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/1/2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, Ŝe Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym;
c) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia i uzupełniania złożonych ofert. Przy czym złożone na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia lub/i uzupełniania nie mogą prowadzić do zmiany oferty.

3. Kryterium oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cena 100 %

3.1 Kryterium ceny.
Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona wg.
następującego wzoru:
C = Co/Cb x 100
C – ilość punktów badanej ceny oferty
Co – cena oferty najniższej
Cb – cena oferty badanej

3.2. Wynik całkowity.
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta

 

Termin realizacji zamówienia:

Umowny termin realizacji poszczególnych części przez Wykonawcę prac ogrodniczych i robót budowlanych (zgodnie z zawartymi umowami) wynosi odpowiednio dla:
Cz. 1.Termin umowny do dnia 15.X.2018 r.
Cz. 2.Termin umowny do dnia 30.VI.2019 r.
Cz. 3.Termin umowny do dnia 15.X.2018 r.
Cz. 4.Termin umowny do dnia 15.X.2018 r.
Cz. 5.Termin umowny do dnia 30.VI.2019 r.
Cz. 6.Termin umowny do dnia 15.X.2018 r.
Cz. 7.Termin umowny do dnia 15.X.2018 r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  • Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 24.04.2018 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
  • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 128. Obecność Wykonawcy na otwarciu złożonych ofert nie jest obowiązkowa.
 

DO POBRANIA:

 
Odsłony: 83

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku Aplikacja Mobilna na urządzenia mobilne Informacja Turystyczna w Kłodzku baner freski rewita 240
Twierdza Kłodzko - Wielki Kleszcz Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Serwis internetowy www.klodzko.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapisanych za pomocą cookies informacji używamy w celach statystycznych oraz normalnego funkcjonowania serwisu. Nie są zbierane żadne dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikami strony bez ich wiedzy. Pamiętaj, że używanie cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i jak je usunąć w naszej polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony!