Warsztaty kulinarne

Utworzono: czwartek, 12, październik 2017

interreg

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 EUR netto
- projekt „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Organizacja warsztatów kulinarnych dla seniorów realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza”

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tryb udzielenia zamowienia:

 • Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców,
 • Szacunkowa wartośc zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR netto.
 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Kłodzka w wieku 60 + organizowanych w ramach realizacji projektu pn. „ Aktywny senior polsko- czeskiego pogranicza”.

Zlokalizowanie zajęć w w punkcie miasta Kłodzka łatwo dostępnym dla osób w wieku 60 + również z niepełnosprawnościami.

Ilość zajęć: 54 h.

Zajęcia powinny odbywć się min. 2 x w miesiącu min. po 1 h zegarowej. Podczas każdych z warsztatów powinna zostać przygotowana inna nie powtarzająca się potrawa( dania mięse, bezmięsne, przekąski, desery, dania główne, zupy. Tematyka warsztatów powinna obejmować zasady zdrowego odżywiania, propagowania zdrowych, wartościowych produktów, powinna również uwzględniać porady dietetyczne dla diabetyków.

Miejsce realizacji warsztatów zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewnia również:

 • Wykwalifikowanego instruktora zajęć,
 • Wykwalifikowanego dietyka,
 • Salę odpowiednią dla przeprowadzenia warsztatów dla min. 20 osób, która uwzględnia specyfikę i wymagania warsztatów, umożliwia swobodną pracę grupy, sala powinna posiadać zaplecze sanitarne, musi spełniac wymogi sanitarno- epidemiologiczne i bhp,
 • Zaplecze socjalne: szatnię, dostęp do toalety,
 • Wykonawca musi posiadać zasoby kadrowe umożliwiające prowadzenie warsztatów oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć,
 • Niezbędne produkty spożywcze do przeprowadzenia warsztatów,
 • Sprzęt kuchenny do prowadzenia warsztatów,
 • Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie NNW dla uczestników warsztatów kulinarnych

Wykonawca zostanie zobowiązany do:

 • Opracowania programu warsztatów dostosowanych do możliwości fizycznych i ruchowych uczestników, program powinien być atrakcyjny dla uczestników,
 • Dostarczenia do Zamawiającego w dniu podpisania umowy harmonogramu zajęć,
 • Przedłożenia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnieania osób prowadzących warsztaty,
 • Prowadzenia dokumentacji w postaci dziennika zajęć oraz listy obecności uczestników warsztatów tanecznych,
 • Oznakowanie Sali materiałami promocyjnymi przekazanymi przez Zamawiajacego,
 • Rozpowszechnianie informacji o warsztatach oraz oraz prowadzenia rekrutacji i listy osób chętnych do uczestniczenia w warsztatach,
 • Dystrybucji wśród uczestników materiałów informacyjno –promocyjnych, ankiet ewaluacyjnych otrzymanych od Zamawiającego,
 • Składania 1 raz na kwartał sprawozdania z realizacji zadania.

Formy dokumentacji i ewaluacji warsztatów:

 • Przed rozpoczęciem zajęć : przeprowadzenie anonimowej ankiety dotyczącej oczekiwań oraz motywacji uczestników warsztatów,
 • Na zakończenie zajęć przeprowadzenia anonimowej anikety ewaluacyjnej j.w.,
 • Sporządzenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie osób biorących udział w warsztatach,
 • Prowadzenie Dziennika zajęć zawierającego co najmniej: program i tematy zajęć, listę obecności osób.
 

Terminy i miejsce realizacji:

Miasto Kłodzko, od październik 2017 r. do grudzień 2018 r. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji zamowienia do 31.03.2019 r.

 

Sposób przygotowania oferty oraz forma złożenia:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego postępowania.
Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu numer NIP, być podpisana przez oferenta.
Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez oferenta.

Oferent zobowiązany jest do złożenia nastepujących dokumentów stanowiących element oferty:

 • Formularz ofertowy- Załącznik nr 1,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu- Załącznik nr 2,
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3,
 • Oświadczenie o uprawnieniach kadry- Załącznik nr 4,
 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekarna;ności za przestępstwa popełnione umyślnie- Załącznik nr 5,
 • Informacja o programie warsztatów- Załącznik nr 6,
 • Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w organizacji warsztatów / zajęć sportowych.
 

Forma złożenia oferty:

 • W formie pisemnej w Biurze Obsługi Ludności (pokój 101) Urząd Miasta w Kłodzku pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,
 • pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Termin składania oferty:

23.10.2017 r. do godz. 15.30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 

Warunki płatności:

Płatność miesięczna - Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

 

Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

 • Cena - 100%.

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto

 

Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna - Aleksandra Gwizdowska, tel. 74 865 46 53

 
Dokumenty do pobrania:
Odsłony: 74

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku Aplikacja Mobilna na urządzenia mobilne Informacja Turystyczna w Kłodzku baner freski rewita 240
Twierdza Kłodzko - Wielki Kleszcz Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Serwis internetowy www.klodzko.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapisanych za pomocą cookies informacji używamy w celach statystycznych oraz normalnego funkcjonowania serwisu. Nie są zbierane żadne dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikami strony bez ich wiedzy. Pamiętaj, że używanie cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie i jak je usunąć w naszej polityce prywatności.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony!