• 2.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 14.jpg
  • 16.jpg
  • 20.jpg
  • burmistrz.jpg

Dějiny města

Kladsko (Kłodzko), největší město Kladské kotliny, je centrem regionu s typickým turistickým a rekreační charakterem.  Přitažlivosti města přispívá dokonalá poloha, která je dobrou výchozí základnou pro turisty vydávající se na túry do blízkých hor nebo v zimě do středisek zimních sportů.  Dále známé lázně, které se nachází v nedalekém okolí.  Město přitahuje také svojí fascinující historií, četnými památkami, jakož i zajímavou a různorodou kulturní nabídkou. 

V průběhu tisíciletí Kladsku vládli Přemyslovci, Lucemburkové, slezští Piastovci, Habsburkové, Hohenzollernové. Město patřilo Čechům, Němcům a Polákům.  Počátky historie Kladska sahají do 10. století.  Český kronikář Kosmas napsal, že již v roce 981 tu byl hrad, rozprostírající se na Pevnostní hoře (Góra Forteczna) nazývané též Zámeckou horou (Góra Zamkowa).  Stál při kupecké stezce, která byla jednou z odnoží Jantarové stezky vedoucí z jihu Evropy k Baltu.  

Pod hradem vznikla dvě podhradí, která se časem změnila na město.  V 11. a 12. století se hrad stal příčinou sporu mezi panovníky Čech a Polska.  Spor byl roku 1137 ukončen mírovou smlouvou a území Kladska se na dlouhou dobu stalo součástí Čech.  Toto území bylo prodáváno, zastavováno nebo dáváno v léno, tvořilo zvláštní správní jednotku volně spojenou s českým státem.  Přestože se nedochovala zakládací listina Kladska, předpokládá se, že k založení došlo v letech 1253-1278. V tomto období vládnoucí český král Přemysl Otakar II. udělil městu erb – lva s dvojitým ocasem stojícího na zadních tlapách a korunou na hlavě.  Již ve 13., a dále ve 14. století, začínají do Kladska přicházet němečtí osadníci, čímž se změnilo národnostní složení obyvatel. 

Kladsko se ve středověku velmi rychle rozvíjí díky privilegiím, která byla kupcům a řemeslníkům udělována a stává se významným centrem řemesel a obchodu.  Koncem 12. století přichází do Kladska johanité.  Zabývají se kněžskou činností a zakládají první školu na území Kladska.  V polovině 13. století postavili františkáni kostel a klášter na tzv. ostrově Písek (Wyspa Piasek).  Když pražský arcibiskup  Arnošt z Pardubic přivedl v roce 1350 do Kladska stálé kanovníky a založil pro ně kostel a klášter na úpatí Zámecké hory, město se stává důležitým kulturním centrem regionu.

Období rozvoje Kladska jsou narušována četnými válkami.  Město utrpělo velké škody během husitských válek (první polovina 15. století), dále během války o českou korunu ve druhé polovině 15. století, během třicetileté války (první polovina 17. století) a ve slezských válkách  (18. století).  Kromě toho postihují Kladsko často živelné pohromy: požáry, povodně, neúroda, hladomor a epidemie. 

Významnou událostí v dějinách regionu je udělení kladskému území statutu samostatného hrabství českým králem a vládcem Kladska Jiřím z Poděbrad v roce 1459. 

V 16. století bylo Kladsko spolu s celými Čechami začleněno do dědického vlastnictví Habsburků.  Dochází rovněž k významným přeměnám duchovního života – na území Kladska přichází reformace a již koncem 16. století zde luteráni představují naprostou většinu.  Je to velmi pozitivní období v dějinách Kladska.  Dochází k  přestavbě města - radnice, kamenných domů, obranných hradeb. Rozvíjí se výroba sukna, obchod, kovářství a pivovarnictví.  Konec prosperity způsobí třicetiletá válka (1618-1648), která přivedla město k hospodářskému úpadku na dlouhá léta.  

Během probíhající protireformace přichází do Kladska jezuité.  Zakládají kolegium (dnes objekt kláštera a gymnázia) a konvikt (dnešní sídlo Muzea Kladska / Muzeum Ziemi Kłodzkiej), v barokním stylu přestavují kostel Nanebevzetí Panny Marie.  Modernizací procházejí také světské budovy.  Obraz města se obohacuje o mnoho soch svatých, které jsou stavěny na mostech, náměstích a  podél cest. 

Po slezských válkách bylo Kladsko odtrženo od habsburské monarchie a stalo se součástí Pruska. Dochází k intenzivnímu rozvoji města a modernizaci pevnosti.  V roce 1807, během napoleonských válek, obléhají Kladsko Francouzi. I přes kapitulaci po podpisu prusko-francouzského příměří, zůstává město součástí pruského státu.

Ve druhé polovině 19. století zažívá Kladsko hospodářský rozkvět, zvláště intenzivní, když pevnost ztrácí svůj vojenský význam, a když dojde v roce 1877 ke zrušení zákazu výstavby v pevnostní oblasti.   V letech 1880-1911 dochází k rozebírání městských bran a části hradeb obepínajících město. Vznikají nová předměstí, městská elektrárna a mnoho dalších objektů veřejné užitečnosti, které jsou stavěny v tehdejším módním stylu jako například budova pošty, soudu nebo banky.  Dochází k průmyslovému rozvoji, do Kladska je přivedena železnice a čím dál intenzivněji se rozvíjí turistický ruch.

Za 1. a 2. světové války nebylo Kladsko poničeno a v důsledku rozhodnutí vítězných mocností se stalo v roce 1945 součástí Polska.

V Kladsku se nachází imponující množství architektonických památek.  Jednou z největších atrakcí je pevnost rozprostírající se na Pevnostní hoře (Góra Forteczna), která tam byla postavena na místě  hradu.  Dále gotický most ze 14. století, který zdobí sochy svatých pocházejících ze 17.-18. století nebo překrásný goticko-barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ozdobou města je také náměstí obestavěné kamennými domy z různých epoch,  mariánský sloup z roku 1680, barokní fontána ze 17.-18. století, radnice postavená na místě předchozí vyhořelé ve druhé polovině 19. století nebo úzké malebné uličky. 

Nezvyklé zážitky přinese prohlídka Podzemní turistické trasy dlouhé kolem 600 m. Je to památka na několikapodlažní důlní dílo, koridorově – komorový systém vykopaný pod městem obyvateli Kladska.  V mírových dobách se sklepení využívala jako skladiště, v dobách válečných jako úkryty.  Zanedbávání podzemního systému po celá staletí způsobilo katastrofu, ke které došlo v padesátých letech 20. století.  Díky několik let trvající záchranné akci byly podzemní chodby a komory zabezpečeny a výsledkem prací záchranné skupiny je trasa táhnoucí se pod středem města.  Trasa byla v letech 2010-2011 od základů zmodernizována.  Takto opravena a z multimediálního hlediska přizpůsobena je významnou turistickou atrakcí.

Fotogalerie

Napište nám

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: umklod@um.klodzko.pl

NIP: 883-10-06-050

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!